POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Važnije informacije Službe za granicu

        

 

Prelazak osoba preko državne granice s osobnom iskaznicom


 • Državljani Republike Hrvatske na temelju osobne iskaznice mogu ući u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Italiju, Mađarsku i Litvu.
 • Ukoliko djeca do 14 godina starosti ne putuju u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, moraju kod sebe imati ovjerenu suglasnost roditelja koja glasi na osobu s kojom dijete putuje.
 • U slučaju grupnih učeničkih putovanja, osim punomoći roditelja za putovanje, koja u načelu glasi na vođu puta, djeca moraju posjedovati odgovarajuće putne isprave.  
   
  Dodatne informacije:
 

Izdavanje graničnog odobrenja

 
 • Opravdani interes za izdavanje graničnog odobrenja postoji kada za podnositelja zahtjeva postoji posebna potreba da prijeđe granicu izvan graničnog prijelaza, a zbog nepostojanja cestovne ili druge prometne komunikacije odnosno postojanja prirodnih prepreka nema druge mogućnosti pristupa ili korištenja nekretnine koja se nalazi u susjednoj državi te u slučajevima postojanja ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga.
 • Zahtjev za izdavanje graničnog odobrenja podnosi se policijskoj upravi na čijem području je mjesto prelaska državne granice, na obrascu (Obrazac 3) koji je tiskan uz Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice i čini njegov sastavni dio. Obrazac 3 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.
 • Granično odobrenje izdaje se poimenično određenim osobama na rok do godinu dana.
   
Dodatne informacije:
 • Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
 

Vizni sustav i međunarodni sporazumi


 • U iznimnim slučajevima, a temeljem međunarodnih ugovora, pomorcima zemalja koji sukladno viznom sustavu RH potrebuju prethodno pribavljenu vizu, može se u slučaju hitnosti temeljem pisanog zahtjeva ovlaštenih pomorskih agencija te uz dobivenu suglasnost Odjela za državnu granicu, izdati viza i na graničnom prijelazu zbog ukrcaja/iskrcaja na/sa broda.  
 • Na graničnim prijelazima Neum I - Klek i Neum II- Zaton Doli se odvija slobodan i neometan promet u tranzitu kroz neumski koridor u skladu sa Sporazumom o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu.  Preko ova dva granična prijelaza nema izvoza i uvoza roba u i iz Republike Hrvatske i u i iz Bosne i Hercegovine.
 • Stranci koji su nositelji valjanje schengenske dozvole boravka ili valjanje schengense vize za kratkotrajni boravak, privremeno nte trebaju vizu za ulazak u Rebliku Hrvatsku, ako ulae u Republiku Hrvatsku brodovima na kružnom putovanju, u svrhu turističkog posjeta. Prema Odluci Vlade Rebublike Hrvatske olakšani ulazak navedene kategorije stranaca primjenjuje se od 5. studenog 2010. do 31. prosinca 2011.godine.
 
 Dodatne informacije:
 • Uredba o viznom sustavu
 • Sporazum o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske i i iz luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu
 

Preporuke za nesmetan prelazak državne granice

 
 • Za prelazak državne granice potrebno je posjedovati valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice, vizu ako je potrebno (vidi Uredbu o viznom sustavu), sredstva za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu i stranac mora opravdati svrhu i uvjete ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj.
 • Zapovjednik teretnog ili putničkog broda, u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, dok su zapovjednici jahta ili voditelji brodica namijenjenih razonodi ili športu, u međunarodnom prometu, koji uplove u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužni najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska. 
 • Prilikom prelaska državne granice, građani koji za svoje potrebe nose uz sebe lijekove koji sadrže psihotropne tvari i na popisu su Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dužni su lijekove i liječničku dokumentaciju pokazati graničnoj policiji. 
 • Kod prenošenja oružja i strjeljiva preko državne granice, građani su navedeno obavezni prijaviti graničnoj policiji.
 • Zaštićene vrste biljaka i životinja koje su zabranjene za prijenos preko državne granice ili im je promet ograničen, utvrđene su u Zakonu o zaštiti prirode.
 • Strani plovni objekt koji je zbog više sile ili nevolje na moru prisiljen skloniti se u unutarnje moske vode Republike Hrvatske dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu lučku kapetaniju ili lučku ispostavu, a koja će o dobivenoj obavijesti izvjestiti nadležnu policijsku postaju.  
 
Dodatne informacije oko pribavljanja viza i uvjeta za prelazak državne granice:
 
Ostale dodatne informacije: 
 

Kretanje i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj

 
 • Stranac može ulaziti u Republiku Hrvatsku i boraviti na njezinom području ukoliko posjeduje odobrenje boravka ili s važećom putnom ispravom u koju je unijeta važeća viza.
 • Stranac kojemu za ulazak u RH ne treba viza, može u Republici Hrvatskoj boraviti najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska. Stranac koji ne posjeduje važeću vizu i odobrenje boravka, nezakonito boravi u RH. Stranac je dužan dokazati zakonitost svog boravka.
 • Stranac zakonitost svog boravka može dokazati:
a) ulaznim štambiljem u putnoj ispravi;
b) potvrdom kratkotrajnog boravka (ova potvrda izdaje se strancu koji posjeduje osobnu iskaznicu ili putnu ispravu u koju nije utisnut ulazni štambilj, uz uvjet da stranac može dokazati zakonitost svog ulaska i boravka, primjerice putna karta, računi i drugi dokazi). 
 • Stranac na kratkotrajnom boravku mora prijaviti boravište u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku, a u slijedećim slučajevima boravište prijavljuju:
1. pravne i fizičke osobe koje pružaju smještaj strancima – u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja;
2. pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, ako je stranac prvi puta došao na plovilo na kojem će biti smješten – u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja;
3. svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati – u roku od 12 sati od dolaska na vez;
4. pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje – u roku od 12 sati od preuzimanja plovila;
5. zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse koji primaju stranca na liječenje – u roku od 48 sati od dana prijema.
6. osobe kojima stranci dolaze u posjet – u roku od 48 sati od dolaska stranca u posjet.
 
Stranac na kratkotrajnom boravku, osobe kojima stranac dolazi u posjet te pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja stranaca, prijavu stranca mogu obaviti i putem turističke zajednice na području na kojem stranac boravi, a koju prijavu je turistička zajednica dužna dostaviti u roku od 24 sata od prijave stranca turističkoj zajednici.
Prijave, kao i odjave iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se u elektroničkom obliku, putem interneta na propisani način, ili se mogu izvršiti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.«.
 • Stranci koji dolaze stranim plovilima namijenjenim sportu i razonodi i koji se koriste smještajem na tim plovilima, dužni su prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola pri ulasku u Republiku Hrvatsku.
 • Prijava boravka, ukoliko se ne koriste navedene usluge smještaja, može se izvršiti:
  a) u uredima Turističke zajednice na području gdje stranac boravi;
  b) u nadležnoj policijskoj postaji ili policijskoj upravi na području gdje stranac boravi.
   
 Dodatne informacije vezane uz kretanje, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj:
 

Pogranični promet s Bosnom i Hercegovinom:

(Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji)

 
 • Sporazumom o pograničnom prometu i suradnji određeno je pogranično područje uz zajedničku državnu granicu u dubini od pet (5) kilometara koje uključuje naselja u Republici Hrvatskoj navedena u prilogu A i naselja u Bosni i Hercegovini navedena u prilogu B. Granični prijelazi za pogranični promet su mjesta predviđena za prijelaz državne granice državljana RH I BiH koji imaju prebivalište u pograničnom području.
 • Granični prijelazi za pogranični promet su: Gabela II – Glibuša, Unka – Unka i Vukov Klanac – Radež koje mogu koristiti stanovnici grada Metkovića, Kule Norinske, grad Ploće-Staševica, Pojezerja, Slivna i Zažablja, dok ostale pogranične prijelaze Imotica – Duži, Čepikuće – Trebimlja i Slano – Orahov Do mogu koristiti stanovnici grada Dubrovnika, općine Župe Dubrovačke, Konavla, dubrovačkog Primorja i Stona.
 • Pogranična propusnica može se izdati državljanima ugovornih stranaka koji imaju prebivalište na pograničnom prostoru. Pogranična propusnica dozvoljava nositelju prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični promet i na međunarodnim graničnim prijelazima ukoliko su upisani u propusnicu. Iznimno se može izdati i osobama koje nemaju prebivalište u pograničnom području ako imaju nekretninu na pograničnom području koje se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke ili ako su radi obavljanja profesionalnih obveza trajnije vezane za boravak na tom području.
 • Nositelju pogranične propusnice dozvoljeno je neprekidno boravljenje na pograničnom području susjedne države u trajanju od najviše sedam dana. Pograničnu propusnicu za Republiku Hrvatsku izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova a za Bosnu i Hercegovinu Državna granična služba Bosne i Hercegovine na zahtjev osobe kojoj to pravo pripada.
 • Osobe mlađe od 14 godina mogu biti upisane u pograničnu propusnicu jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika. Na molbu roditelja, zakonskih zastupnika ili skrbnika može se izdati individualna propusnica za djecu od pet i više godina starosti.
 • Pogranična propusnica važi 5 godina a njeno važenje može se produljiti za slijedećih 5 godina ili izdati nova u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.
- nije još započeto sa izdavanjem pograničnih propusnica - o svim promjenama ćemo vas naknadno izvijestiti.
 •  Poljoprivredni uložak omogućava njegovom imatelju da prelazi granicu na graničnim prijelazima za pogranični promet koji su upisani u njemu te na drugim mjestima koja su upisana u poljoprivredni uložak. Poljoprivredni uložak istodobno omogućava imatelju da boravi sedam dana na upisanim posjedima ili u upisanim općinama na susjednom pograničnom području. Svaki put kod odlaska i vraćanja granicu se mora prijeći na istom mjestu. Poljoprivredni uložak izdaje se kao umetak u pograničnoj propusnici i važi do isteka pogranične propusnice. 
    - nije još započeto izdavanje poljoprivrednih uložaka - o svim promjenama ćemo vas naknadno izvijestiti.
 • Dozvola za jednokratni prijelaz državne granice može se izuzetno, za jednodnevni boravak unutar pograničnog područja, izdati državljanima ugovornih stranaka na graničnom prijelazu za pogranični promet. Dozvolu izdaje granična policija na temelju predočenja važeće putne isprave. Nositelj dozvole je dužan vratiti se preko istog graničnog prijelaza.
 • Dozvolu za prijelaz granice izdaje nadležno tijelo za graničnu kontrolu na graničnom prijelazu za pogranični promet (izdaju se na pograničnim graničnim prijelazima Unka - Unka, Vukov Klanac – Radež i Imotica – Duži)
   
Dodatne informacije vezane uz pogranični režim prometa sa Bosnom i Hercegovinom:
 
 • Zakon o utvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji

Pogranični promet s Crnom Gorom 

 
 • Stranke protokola (Republika Hrvatska i Crna Gora) ovim Protokolom uspostavljaju privremeni režim na području uz južnu granicu između dviju država koji ce važiti do sklapanja ugovora o granici između stranaka protokola. Stranke protokola suglasne su da Republika Hrvatska privremeno vrši jurisdikciju na kopnenom području jugozapadno od Konfina (Y 6543550, X 4697500), a Crna Gora na kopnenom području sjeverno od Konfina.
 • Stranke protokola suglasne su da se u morskom području zapadno od ravne crte koja se proteže od Konfina do točke udaljene tri kabla (Y 6544854, X 4694397) od rta Oštro na spojnici rt Oštro (Y 6544356, X 4694397) - rt Veslo (Y 6550598, X 4691305), u daljnjem tekstu: ZONA, isključi prisutnost policijskih i vojnih snaga stranaka protokola, osim u slučajevima utvrđenim ovim Protokolom.
 • Privremeno razgraničenje teritorijalnog mora započinje u točki udaljenoj tri kabla od rta Oštro na spojnici rt Oštro - rt Veslo te se nastavlja ravnom crtom 12 nautičkih milja azimutom 206° do otvorenog mora.
 • Stranke protokola suglasne su da se u području tzv. „ZONE“ dopusti rekreacijsko-sportski ribolov (u daljnjem tekstu: ribolov) osobama koji imaju ribolovnu dozvolu izdanu od športsko-ribolovnog društva koje ima sjedište u pograničnom području jedne od stranaka protokola, kako je utvrđeno ovim Protokolom, ili od nadležnih službi stranaka protokola. Stranke protokola mogu izdati najviše sto (100) godišnjih ribolovnih dozvola svojim državljanima i po deset (10) dnevnih ribolovnih dozvola državljanima trećih zemalja. Ribolov u ZONI smije se obavljati isključivo sljedećim ribolovnim alatima: odmetima do dva komada, kančenicama do dva komada, povlačnim povrazima ili panulama do dva komada, povrazima s kukom za lov glavonožaca do dva komada i ostima do dva komada. U ribolovu s navedenim alatima smiju se upotrebljavati ribolovni stapovi s rolama. Ribolov se smije obavljati s obale, iz usidrene brodice ili brodice u pokretu. Za ribolov koji se obavlja s obale također je potrebna dozvola. Ribolov se smije obavljati samo danju od izlaska do zalaska sunca. Prilikom obavljanja ribolova rekreacijsko-sportski ribolovci moraju se pridržavati nacionalnih propisa o zaštiti ribe one stranke protokola koja strožije regulira njegovo obavljanje (najmanje veličine i lovostaja). U području ZONE zabranjeno je obavljanje svih ostalih ribolovnih aktivnosti na moru i pod morem (ribolov podvodnom puškom, sakupljanje prstaca, koralja, spužvi i/ili drugih morskih organizama osim glavonožaca). Osoba koje se bavi ribolovom smije tijekom jednog dana uloviti najviše 5 kilograma ribe ili glavonožaca. Ukoliko ulovi primjerak tezi od 5 kilograma, osoba koja obavlja ribolov mora prekinuti ribolov za taj dan. Stranke protokola suglasne su da se u ZONI do daljnjega ne može obavljati gospodarski i mali ribolov niti se smije razvijati marikultura.
   
 • Stranke protokola su suglasne da se u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada ne obavlja granična kontrola (carinska i policijska) osoba i plovila u nautičkom turizmu, razonodi i športu na području mora od rta Žiganat do rta Veslo te do crte koja spaja rt Konfin i rt Djurov Kam, uz pravo pristupa pripadajućim obalama, pod uvjetom da imaju prebivalište ili da su prethodno obavili prijavu boravka nadležnom tijelu pograničnih općina stranaka protokola te da istog dana napuštaju navedeno područje. Stranke protokola suglasne su da se u navedenom području i razdoblju dopusti rekreacijsko-sportski ribolov državljanima stranaka protokola i trećih država, u skladu s režimom predviđenim za obavljanje ribolova u području ZONE.
 • Državljani Crne Gore koji imaju prebivalište u općinama Herceg-Novi, Kotor i Tivat mogu ući u RH preko graničnih prijelaza Karasovići i Vitaljina i boraviti na području općina Konavle, Župa dubrovačka i gradu Dubrovniku do 3 dana na temelju važeće osobne iskaznice i evidencijskog lista (evidencijski list izdaje granična policija Crne Gore na graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Njivice).
   
Dodatne informacije vezane uz pogranični režim prometa sa Crnom Gorom:
 • Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dviju država